Đổi Thẻ Cào Tự Động
BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 15% 15.8% 15.5% 16% 16% 15.3% 15.3% 14.2% 14.2%
Vip 14.8% 15.6% 15.3% 15.8% 16% 15.1% 15.1% 14% 14%
Đại Lý 14.6% 15.4% 15.1% 15.6% 15.6% 14.9% 14.9% 13.8% 13.8%
Tổng Đại Lý 13.65% 14.55% 14.2% 14.75% 14.75% 14.05% 13.9% 12.8% 12.8%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 16%
Vip 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 16%
Đại Lý 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 16%
Tổng Đại Lý 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 11%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 18.2% 18.2% 18.2% 18.2% 17.2% 15.2% 15.2% 14.7%
Vip 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 16.5% 14.5% 14.5% 14%
Đại Lý 17.7% 17.7% 17.7% 17.7% 16.7% 14.7% 14.7% 14.2%
Tổng Đại Lý 17% 17% 17% 17% 16% 14% 14% 13.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 26.2% 26.2% 26.2% 26.2% 26.2% 26.2% 26.2% 26.2%
Vip 25.5% 25.5% 25.5% 25.5% 25.5% 25.5% 25.5% 25.5%
Đại Lý 25.7% 25.7% 25.7% 25.7% 25.7% 25.7% 25.7% 25.7%
Tổng Đại Lý 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 13%
Vip 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 12.3%
Đại Lý 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 12.5%
Tổng Đại Lý 8.8% 8.8% 8.8% 8.8% 8.8% 8.8% 8.8% 8.8% 11.8%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 15.2% 15.2% 27.5% 15.2% 15.2% 15.2% 27.5% 15.2% 15.2% 27.5% 16.7% 17.2%
Vip 14.5% 14.5% 26.4% 14.5% 14.5% 14.5% 26.4% 14.5% 14.5% 26.4% 16% 16.5%
Đại Lý 14.7% 14.7% 25% 14.7% 14.7% 14.7% 25% 14.7% 14.7% 25% 16.2% 16.7%
Tổng Đại Lý 14% 14% % 14% 14% 14% % 14% 14% % 15.5% 16%
Nhóm 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
Thành viên 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7%
Vip 11% 11% 11% 11% 11%
Đại Lý 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2%
Tổng Đại Lý 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 14.7% 14.7% 16.7%
Vip 13% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 14% 14% 16%
Đại Lý 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 14.2% 14.2% 16.2%
Tổng Đại Lý 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 13.5% 13.5% 15.5%
Nhóm 20.000đ
Thành viên 17.5%
Vip 17.5%
Đại Lý 17.5%
Tổng Đại Lý 17.5%

Tin tức và sự kiện