Đổi Thẻ Cào Tự Động
BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 12% 13.4% 13.5% 13.4% 13.4% 13.3% 13.3% 13.7% 14.2%
Vip 11.8% 13.2% 13.3% 13.2% 13.4% 13.1% 13.1% 13.5% 14%
Đại Lý 11.6% 13% 13.1% 13% 13% 12.9% 12.9% 13.3% 13.8%
Tổng Đại Lý 10.65% 12.15% 12.2% 12.15% 12.15% 12.05% 11.9% 12.3% 12.8%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 14.1% 14.1% 14.1% 14.1% 14.1% 14.1% 14.1% 15.8%
Vip 14.1% 14.1% 14.1% 14.1% 14.1% 14.1% 14.1% 15.8%
Đại Lý 14.1% 14.1% 14.1% 14.1% 14.1% 14.1% 14.1% 15.8%
Tổng Đại Lý 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 10.8%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 18.7% 18.7% 18.7% 16.2% 16.2% 15.2% 15.2% 14.2%
Vip 18% 18% 18% 15.5% 15.5% 14.5% 14.5% 13.5%
Đại Lý 18.2% 18.2% 18.2% 15.7% 15.7% 14.7% 14.7% 13.7%
Tổng Đại Lý 17.5% 17.5% 17.5% 15% 15% 14% 14% 13%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 16.2% 16.2% 16.2% 16.2% 16.2% 16.2% 16.2% 16.2%
Vip 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5%
Đại Lý 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7%
Tổng Đại Lý 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5%
Vip 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8%
Đại Lý 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
Tổng Đại Lý 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 15.7% 15.7% 27.5% 15.7% 15.7% 15.7% 27.5% 15.2% 15.7% 27.5% 16.7% 16.7%
Vip 15% 15% 26.4% 15% 15% 15% 26.4% 14.5% 15% 26.4% 16% 16%
Đại Lý 15.2% 15.2% 25% 15.2% 15.2% 15.2% 25% 14.7% 15.2% 25% 16.2% 16.2%
Tổng Đại Lý 14.5% 14.5% % 14.5% 14.5% 14.5% % 14% 14.5% % 15.5% 15.5%
Nhóm 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
Thành viên 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7%
Vip 13% 13% 13% 13% 13%
Đại Lý 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2%
Tổng Đại Lý 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 14.7% 14.7% 16.7%
Vip 12.5% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 14% 14% 16%
Đại Lý 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 14.2% 14.2% 16.2%
Tổng Đại Lý 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 13.5% 13.5% 15.5%
Nhóm 20.000đ
Thành viên 17.5%
Vip 17.5%
Đại Lý 17.5%
Tổng Đại Lý 17.5%

Tin tức và sự kiện