Đổi Thẻ Cào Tự Động
BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 10.5% 14.3% 14.8% 14.8% 14.8% 14.3% 14.3% 13.4% 14%
Vip 10.3% 14.1% 14.6% 14.6% 14.8% 14.1% 14.1% 13.2% 13.8%
Đại Lý 10.1% 13.9% 14.4% 14.4% 14.4% 13.9% 13.9% 13% 13.6%
Tổng Đại Lý 9.15% 13.05% 13.5% 13.55% 13.55% 13.05% 12.9% 12% 12.6%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 16.5%
Vip 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 16.5%
Đại Lý 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 16.5%
Tổng Đại Lý 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 11.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 18.2% 18.2% 18.2% 18.2% 16.2% 15.2% 15.2% 15.2%
Vip 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 15.5% 14.5% 14.5% 14.5%
Đại Lý 17.7% 17.7% 17.7% 17.7% 15.7% 14.7% 14.7% 14.7%
Tổng Đại Lý 17% 17% 17% 17% 15% 14% 14% 14%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 18.2% 18.2% 18.2% 18.2% 18.2% 18.2% 18.2% 18.2%
Vip 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5%
Đại Lý 17.7% 17.7% 17.7% 17.7% 17.7% 17.7% 17.7% 17.7%
Tổng Đại Lý 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
Vip 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3%
Đại Lý 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5%
Tổng Đại Lý 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 9.8% 9.8%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 15.7% 15.7% 27.5% 15.7% 15.7% 15.7% 27.5% 15.7% 15.7% 27.5% 16.7% 16.7%
Vip 15% 15% 26.4% 15% 15% 15% 26.4% 15% 15% 26.4% 16% 16%
Đại Lý 15.2% 15.2% 25% 15.2% 15.2% 15.2% 25% 15.2% 15.2% 25% 16.2% 16.2%
Tổng Đại Lý 14.5% 14.5% % 14.5% 14.5% 14.5% % 14.5% 14.5% % 15.5% 15.5%
Nhóm 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
Thành viên 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 12.2%
Vip 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5%
Đại Lý 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7%
Tổng Đại Lý 11% 11% 11% 11% 11%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 14.7% 14.7% 16.7%
Vip 11% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 14% 14% 16%
Đại Lý 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 14.2% 14.2% 16.2%
Tổng Đại Lý 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 13.5% 13.5% 15.5%
Nhóm 20.000đ
Thành viên 17.5%
Vip 17.5%
Đại Lý 17.5%
Tổng Đại Lý 17.5%

Tin tức và sự kiện